Faaliyet Alanlarımız

  Ceza Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri, şikâyetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli ve sanık müdafi olarak her türlü ceza davalarında savunma ve hukuki yardım vermektedir

 • İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, İdare ve Vergi hukuku ihtilaflarında dava avukatlığına ek olarak, uzmanlar ve akademisyenler desteğiyle vergi asıl ve ceza komisyonlarında müvekkillerine temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşlarına, kuruluş aşamasından başlayarak şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye artırımı ve azaltılması, birleşme, devralma, ayrılma, tasfiye ve yeniden yapılandırma konularında hizmet vermektedir

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, işyeri prosedürlerinin iş hukukuna uygunluğunun sağlanması, sözleşme feshi, tazminat, rekabet yasağı uygulamaları konularında danışmanlık verilmesi ve herhangi bir ihtilaf halinde dava avukatlığı olmak üzere tüm iş hukuku konularında hem işveren hem de çalışanlara hizmet vermektedir.

 • İcra ve İflas Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, deneyimli ekibi ile kıymetli evraka, ilama müstenit olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi, borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, ihtiyati haciz kararı alıp tatbik etme, istihkak davası, icra ceza davaları; bununla birlikte, borçlu şirketlerin yeniden yapılandırılması ve iflas erteleme konularında hizmet vermektedir.

 • Aile ve Miras Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları ile mal rejimleri, her türlü nafaka, veraset, velayet, evlat edinme; mirasın paylaşımı, mirasın reddi, tasarrufun iptali ve tenkisi, vasiyetnamenin yerine getirilmesi veya iptali davalarında avukatlık hizmeti vermektedir

 • Gayrimenkul Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, tapu iptal - tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, fekki ve paraya çevrilmesi, intifa hakkı, şufa hakkı, geçit hakkı, iştira hakkına ilişkin ihtilaflar, müdahalenin önlenmesi davaları, olağan ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap, kamulaştırma ve kamulaştırmasız elatma, zilyetlik davaları ile yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi konularında hukuki hizmet vermektedir.

 • Kooperatif Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, Kooperatiflerin kuruluşu, tasfiyesi, genel kurulu kararlarının iptali konularında hizmet vermektedir.

 • Enerji Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, son yıllarda büyük gelişme gösteren enerji alanında pazarda ve yasal mevzuatta süregelen değişiklikler bakımından, müvekkillerini bilgilendirmeyi, enerji ve yenilenebilir enerji sektörlerinde her aşamada destek olmayı hedeflemektedir.

 • Yabancılar Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, müvekkillerine, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye de Tanınması ve Tenfizi işlemleri ile yabancıların Türkiye de oturma izinleri ve ikamet tezkerelerinin temini ve Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri konularında her türlü hukuki yardımı vermektedir.

 • Tahkim Hukuku

 • Anadolu Hukuk & Danışmanlık bürosu, Tahkim kurullarında temsil, tahkim kararlarının iptali, arabuluculuk, uzlaşma gibi konularda hukuki hizmet vermektedir.

 

Randevu Al
 
6501 kez görüntülendi